mask

Kierownik budowy

robotnik czytający plan budowy

Prace projektowe i budowlane to szeroki zakres obowiązków, z którymi wiąże się konkretna odpowiedzialność. Do osób szczególnie odpowiadających za przebieg i powodzenia prac należy kierownik budowy. To na jego barkach spoczywa wymóg doglądania robót na wszystkich etapach, sprawdzanie ich zgodności z zatwierdzonymi planami i czuwanie nad bezpieczeństwem. Mowa tu o bezpieczeństwie ekip zaangażowanych w prace budowlane, ale w konsekwencji i późniejszych użytkowników. Przyjrzyjmy się zatem konkretnemu zakresowi obowiązków, jakie narzuca na kierownika budowy polskie prawo.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Warto zacząć od tego, że kierownikiem budowy może zostać jedynie osoba, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z przyjętą zasadą, sugeruje się również, że od początku prowadzenia prac, aż po zakończenie inwestycji, kierownikiem budowy powinien być ten sam człowiek. Przepisy umożliwiają oczywiście zmianę osoby na tym stanowisku, ale prawidłowemu przebiegowi robót służy raczej stałość w tym zakresie.

Pierwszym krokiem, który musi poczynić kierownik budowy, jest oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania pracami oraz protokolarne przejęcie placu budowy od inwestora. Zanim jeszcze zaczną się właściwe roboty budowlane, kierujący pracami musi zadbać o właściwe zabezpieczenie terenu oraz oznaczenie miejsca prowadzonych prac. Pośród działań wstępnych warto również podkreślić, że kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie i przyjecie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ekip pracujących na budowie.

Jeśli chodzi o właściwe prace budowlane, do obowiązków kierownika należy geodezyjne wytyczenie granic obiektu oraz kierowanie pracami budowlanymi, zgodnie z normami i przepisami narzuconymi prawem. Kierownik strzeże też realizacji zatwierdzonego wcześniej pozwolenia na budowę. Niezwykle istotnym obowiązkiem kierujących pracami jest prowadzenie dziennika budowy. To oni zgłaszają też inwestorowi zakończone roboty, które mają ulec zakryciu, dzięki czemu możliwy jest ich odbiór i zatwierdzenie. Finał prac to przygotowanie obiektu do odbioru przez inwestora. Wówczas też kierownik budowy zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych wad, które wykrył inwestor.

Inspektor nadzoru budowlanego a inspektor nadzoru inwestorskiego

Pośród innych samodzielnych funkcji technicznych, jakie pełnią nasi specjaliści, warto wspomnieć inspektora nadzoru budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Te dwie funkcje bywają często mylone w powszechnej świadomości. Warto zatem podkreślić, że inspektor nadzoru budowlanego zatrudniony jest w ramach publicznych struktur powiatu, województwa, czy administracji na stopniu centralnym. Najogólniej rzecz ujmując, do jego obowiązków należy kontrola nad prowadzoną inwestycją, szczególnie pod kątem obowiązujących przepisów sztuki budowlanej oraz bezpieczeństwa. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest natomiast przedstawicielem interesów inwestora. Dysponując specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem, kontroluje budowę na życzenie zlecającego, który nie ma przecież obowiązku być ekspertem w zakresie projektowania i prawa budowlanego. Jeśli więc poszukują Państwo fachowców z zakresu inspektoratu budowlanego lub inwestorskiego, pozostajemy do Waszej dyspozycji.