mask

Kierownik budowy

robotnik czytający plan budowy

Prace projektowe i budowlane to szeroki zakres obowiązków, z którymi wiąże się konkretna odpowiedzialność. Do osób szczególnie odpowiadających za przebieg i powodzenia prac należy kierownik budowy. To na jego barkach spoczywa wymóg doglądania robót na wszystkich etapach, sprawdzanie ich zgodności z zatwierdzonym Projektem Budowlanym oraz czuwanie nad bezpieczeństwem. Mowa tu o bezpieczeństwie ekip zaangażowanych w prace budowlane, ale w konsekwencji i późniejszych użytkowników.

 

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy odgrywa kluczową rolę w procesie realizacji projektu budowlanego. Jego zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie wszystkich prac związanych z budową, począwszy od planowania i organizacji, aż po monitorowanie postępu prac i kontrolę jakości. Kierownik budowy ma różne obowiązki, które obejmują m.in. zarządzanie zespołem budowlanym, koordynację dostaw materiałów, kontrolę harmonogramu oraz utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa na placu budowy.

Kierownik budowy jest również odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się w trakcie budowy, oraz podejmowanie decyzji, które przyczyniają się do efektywnego i zgodnego z projektem przebiegu procesu budowlanego. Jego obowiązki obejmują również dbanie o budżet projektu. Kierownik budowy musi monitorować koszty, kontrolować wydatki i dążyć do efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. W przypadku ewentualnych zmian lub modyfikacji projektu musi być w stanie dostosować budżet i zasoby.

Kierownikiem budowy może zostać jedynie osoba, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Preferowane jest jednak wyższe wykształcenie inżynierskie związane z budownictwem lub pokrewną dziedziną. Zgodnie z przyjętą zasadą, sugeruje się również, że od początku prowadzenia prac, aż po zakończenie inwestycji, kierownikiem budowy powinien być ten sam człowiek. Przepisy umożliwiają oczywiście zmianę osoby na tym stanowisku, ale prawidłowemu przebiegowi robót służy raczej stałość w tym zakresie.

 

Etapy prac kierownika budowy

Pierwszym krokiem, który musi poczynić kierownik budowy, jest oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania pracami oraz protokolarne przejęcie placu budowy od inwestora. Zanim jeszcze zaczną się właściwe roboty budowlane, kierujący pracami musi zadbać o właściwe zabezpieczenie terenu oraz oznaczenie miejsca prowadzonych prac. Pośród działań wstępnych warto również podkreślić, że kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie i przyjęcie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ekip pracujących na budowie.

Jeśli chodzi o właściwe prace budowlane, do obowiązków kierownika należy geodezyjne wytyczenie granic obiektu oraz kierowanie pracami budowlanymi, zgodnie z normami i przepisami narzuconymi prawem. Kierownik strzeże też realizacji zatwierdzonego wcześniej pozwolenia na budowę. Niezwykle istotnym obowiązkiem kierujących pracami jest prowadzenie dziennika budowy. To oni zgłaszają też inwestorowi zakończone roboty, które mają ulec zakryciu, dzięki czemu możliwy jest ich odbiór i zatwierdzenie. Finał prac to przygotowanie obiektu do odbioru przez inwestora.

 

Kierownik budowy Piotr Jóźwik

Na Państwa życzenie mogę pełnić funkcję kierownika budowy lub (ponieważ obie te funkcje wykluczają się) inspektora nadzoru inwestorskiego. Mam niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami budowlanymi. Gwarantuję skuteczność, terminowość i wysoką jakość przy realizacji Państwa projektu. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy zamieszczone na stronie. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i przedstawię szczegóły oferty.