mask

Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to dokument, który wraz z projektem architektoniczno-budowlanym składa się na projekt budowlany. Oznacza to, że taki projekt musi być przygotowany dla każdego rodzaju inwestycji budowlanej i jest niezbędny przy ubieganiu się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt zagospodarowania działki przygotowuje się na kopii mapy do celów projektowych, a zadaniem architekta jest optymalne usytuowanie budynku/obiektu na parceli. Od projektu zagospodarowania terenu zależny jest sposób aranżacji działki, co pozostaje nie bez znaczenia dla komfortu przyszłych domowników.

W projekcie zagospodarowania terenu uwzględnia się warunki lokalne. Dokument przygotowuje się po to, aby planowany budynek był dostosowany do działki i jej otoczenia oraz spełniał warunki opisane w prawie budowlanym, oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Każdy projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i rysunkowej. W dokumencie muszą zostać określone granice działki i jej usytuowanie. Na mapę nanosi się obrys domu oraz projektowanych obiektów budowlanych. Powinny być także zaznaczone wszystkie wejścia i wjazdy oraz zdefiniowana liczba kondygnacji budynku i jego wymiary. Oprócz tego projekt zagospodarowania działki zawiera:

  • Siec uzbrojenia terenu
  • Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  • Układ komunikacyjny w obrębie działki, czyli rysunek wszystkich chodników, podjazdów i parkingów
  • Układ zieleni obejmujący istniejące zadrzewienie oraz planowane nasadzenia
  • Ukształtowanie terenu wraz z planowanymi nasypami, skarpami i innymi modyfikacjami
  • Miejsce składowania odpadów
  • Planowane ogrodzenie, bramy i furtki

Oprócz tego w projekcie zagospodarowania działki biuro projektowe określa oddziaływanie planowanej inwestycji na zacienienie i przesłanianie sąsiednich działek i budynków, a także definiuje wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.